3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Matematika


Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia.

Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia


Písomná forma - úlohy majú komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe algoritmy výpočtov, ako aj
individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy.
Ústne hodnotenie:
Praktická časť hodnotenia:
Ďalšie hodnotenie:
Sebahodnotenie - žiak hodnotí svoj postoj k práci, k jednotlivým činnostiam, záujem

Formy hodnotenia žiakov


V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A