29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


...každý z nás je v niečom najlepší...


Čo robíme inak...

 • Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka. Deti sa s angličtinou zoznamujú postupne a prirodzene. Časová dotácia výučby sa zvyšuje pozvoľna tak, aby šesťročné deti neboli preťažované v období, keď si k vzdelávaniu ešte len utvárajú vzťah.

 • Na hodinách (nielen) slovenského jazyka venujeme zvýšenú pozornosť vlastnému čítaniu žiakov; zároveň ich vedieme k vlastnej literárnej tvorbe, k tvorivému písaniu. Tradíciou sa stala Noc s Andersenom.

 • Hoci nemáme zvýšenú časovú dotáciu tzv. výchovných predmetov (hudobná, výtvarná, telesná), nepovažujeme ich za hodiny "do počtu." Naše deti pravidelne športujú nielen na hodinách telesnej výchovy - máme vlastnú celoškolskú olympiádu BigBAO, v rámci ktorej deti súťažia v atletických disciplínach, v plávaní, v lyžovaní. V škole pracujú aj viaceré športové krúžky - futbalový, florbalový, športová príprava či stolný tenis...

 • Za kľúčovú považujeme osobnosť učiteľa, príjemnú školskú aj triednu atmosféru, citlivý prístup k rôzne nadaným deťom. Dieťa sa do školy musí tešiť. Malo by sa naučiť, že dobré výsledky vyžadujú určité úsilie, no zároveň sa vedieť z nadobúdaných vedomostí a zručností radovať.

 • Ponúkame
  • odborne a ľudsky kvalitný zbor (dôvera vedenia školy v učiteľa; oceňujeme ich aktivitu)

  • rešpekt k individualite žiaka (každý žiak má príležitosť vyniknúť v oblastiach, ktoré ho zaujímajú, nečakáme, že žiaci budú rovnako dobrí vo všetkých predmetoch - každý z nás je v niečom najlepší...)

  • rodinné prostredie a atmosféra (malá škola s čulým životom a vzťahmi naprieč triedami ; množstvo mimoškolských akcií a ich pevné miesto v kalendári)

  • riaditeľ aj ďalší členovia vedenia sú dostupní bez formálnych bariér

  • k rodičom sa správame ako ku klientom, k žiakom sa správame pedagogicky

  • ústretovosť, vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia, dôvera vo vzťahoch riaditeľ - učitelia - žiaci, a to obojsmerne

Povedali o nás...


Jordan, Connor a Kim Smaleovci

...a ešte viac nájdete v bulletine, vydanom pri príležitosti 15. výročia školy

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A