3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Financovanie školy


Financovanie školy je zložené z dvoch základných zdrojov:

  • príspevok rodičov
  • štátna dotácia

Doplnkovým zdrojom príjmov sú sponzorské príspevky.

 

Príspevky rodičov pozostávajú z

  • jednorazového príspevku, ktorého výšku určuje škola pri zápise dieťaťa do prvého ročníka. Ide o jednorazový príspevok, ktorý slúži na financovanie nákupu základných učebných pomôcok pri vstupe žiaka do školy.

  • školného, ktoré je hlavnou časťou príspevku rodičov. Jeho výšku na základe čl. III Dohody o štúdiu každoročne určuje škola s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak, aby výška školného v pomere k cenám zostávala zachovaná. Školné je možné uhrádzať jednorazovo alebo vo forme polročných, štvrťročných alebo mesačných splátok vždy vopred k desiatemu dňu v mesiaci. V prípade, ak žiak zanechá štúdium alebo sa vyučovania pre chorobu nezúčastňuje, sa zaplatené zápisné ani školné nevracia. Výška školného, ktoré platia rodičia pre školský rok 2017/18, je 996 € ročne (83€ mesačne).

    • Školné sa uhrádza v pravidelných mesačných, štvrťročných, polročných alebo celoročných splátkach vždy vopred k desiatemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom august na číslo účtu SK87 0900 0000 0003 5159 8702 v Slovenskej sporiteľni v Martine, ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa,

    • v prípade, že v škole študuje z jednej rodiny viacej súrodencov, v čase hlavných prázdnin (júl, august) platí školné len mladší z nich.

Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť do záujmových útvarov mimo vyučovania, na výlety, zájazdy, lyžiarske a plavecké výcviky, školu v prírode a sústredenia mimo rámca Dohody o štúdiu za dohodnutú úhradu.


Štátna dotácia je poskytovaná našej škole prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) na základe finančného normatívu na jedného žiaka, ktorého výšku určuje MŠVVaŠ  SR. Od 1. 1. 2016 je výška garantovaného minima 1488,36€ na žiaka ročne. 

Zo štátneho príspevku a príspevku rodičov hradíme v plnej výške prevádzkové náklady priestorov školy, platy pedagogického aj nepedagogického personálu, náklady na ďalšie vzdelávanie učiteľov, účasť na seminároch, konferenciách a kompletnú réžiu školy.Centrum voľného času a Školský klub detí


Kompetencie a úlohy pre obce v oblasti financovania školstva sú zadefinované v zákone 596/2003 Z. z., (§ 6 ods. 12). Mesto Martin vydalo VZN č. 100, Dodatok č. 5 a schválilo v ňom pre súkromné školy výšku dotácie na rok 2016 vo výške 88 % z výšky normatívu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin.


Podľa VZN č. 100 je ročná dotácia na žiaka CVČ 77,44€ a žiaka ŠKD 404,53€/ročne.


Z dôvodu zmeny financovania škôl a školských zariadení (§ 7, ods. 5, zákona č. 325/2012, ktorý mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z. z.) Súkromné centrum voľného času pri Súkromnej základnej škole BellAmos v prípade neposkytnutia čestného vyhlásenia pre zber údajov spoplatňuje záujmové vzdelávanie sumou 5€ na jeden záujmový/športový útvar za mesiac.


Sponzorské príspevky sú doplnkovým zdrojom príjmov a slúžia hlavne na zabezpečovanie nadštandardu pre žiakov - napr. nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok, resp. na pokrytie kapitálových výdavkov, ktoré štát súkromným školám neposkytuje.© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A