29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Všeobecná charakteristika školy

2017/2018


1     Všeobecná charakteristika školy

  • plnoorganizovaná
  • k 15. 9. - 146
    • I. stupeň - 7 (I. S, I. SA, II. S, II. SA, III. S, IV. S, IV. SA)
    • II. stupeň - 5 (V.S, VI. S, VII. S, VIII. S, IX. S)
2     Charakteristika žiakov
3     Charakteristika pedagogického zboru

4     Organizácia prijímacieho konania

 

Žiaci na zápise do prvého ročníka absolvujú Orientačnú skúšku pripravenosti na školu – testy, ktoré zisťujú pripravenosť žiakov na vstup do školy a vyhodnocujú sa hneď na zápise.

Pri prijímaní žiaka do vyššieho ročníka (7. – 9.) predpokladáme, že

5     Projekty a dlhodobé aktivity

6     Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

7     Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

8     Škola ako životný priestor - pozri sekcia BellAmos - O škole, Archív školských akcií

9     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní


Verzia na stiahnutie


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A