3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Nemecký jazyk


Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych úloh primeraných úrovni ich poznávacieho vývinu. Je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom rozvoji. Vzhľadom na vysokú senzitivitu a citlivé prežívanie úspechu a neúspechu musí byť hodnotenie žiakov na tomto stupni vzdelávania veľmi spravodlivé. Má byť predovšetkým pozitívne, aby žiaka motivovalo k ďalšej práci. Žiak je z predmetu cudzí jazyk nemecký hodnotený na vysvedčení známkou.

Klasifikácia CUJ je zameraná na hodnotenie 4 základných jazykových zručností: čítanie, písanie, rozprávanie a porozumenie (textu na CD alebo hovoriaceho). Hodnotenie prebieha ústnou a písomnou formou.


Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia

V ústnych odpovediach sa sleduje samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, a vzťahov, presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.


V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu cudzí jazyk posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A