1. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Geografia


Pri klasifikácii výsledkov v geografii sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.


Obsah a spôsob výučby

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A