3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czZoznam vnútorných smerníc


Číslo

Názov

Platnosť od

Zmena

1/10

Interná smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Prílohy:

1 Prevádzkový poriadok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v  Jankovej drevárni (dielňa)

2 – Prevádzkový poriadok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v učebni chémie

3Prevádzkový poriadok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v Kuchynke mamky Hraškuľky

4 – Prevádzkový poriadok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na hodine telesnej výchovy

5 – Prevádzkový poriadok počítačových učební

25. 8. 2010

22. 8. 2011

2/10

Organizačná smernica o organizovaní pedagogického dozoru

25. 8. 2010

 

3/10

Smernica upravujúca doučovanie žiakov Súkromnej základnej školy BellAmos

25. 8. 2010

 

4/10

Organizačná smernica o organizovaní pobytu v škole v prírode

25. 8. 2010

08/2015

5/10

Organizačná smernica o organizovaní lyžiarskeho a plaveckého výcviku

25. 8. 2010

08/2016

6/10

Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

25. 8. 2010

09/2016

7/10

Smernica o oznamovaní a evidencii registrovaných školských úrazov

25. 8. 2010

 08/2015

8/10

Pravidlá pre vybavenie pracovísk lekárničkami prvej pomoci a ich dopĺňanie

Príloha

1 – Základný obsah lekárničky prvej pomoci

25. 8. 2010

 

9/10

Pokyn na vykonanie opatrení proti šíreniu chrípky

Príloha

č. 1 – Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (v elektronickej podobe)

16.11. 2010

 

10/10

Interná smernica o vybavovaní sťažností, žiadostí a iných podaní

Príloha č. 1     Záznam o podaní ústnej sťažnosti

Príloha č. 2     Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení

Príloha č. 3     Zápisnica o prešetrení sťažnosti

Príloha č. 4     Centrálna evidencia sťažností

16.11. 2010

 

1/11

Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov Súkromnej základnej školy BellAmos

2. 1. 2011

 31. 8. 2012

2/11

Vnútorná smernica o zamestnávateľa o sociálnom fonde a zásadách jeho používania

2. 1. 2011

 

3/11

Vnútorný predpis, určujúci štruktúru kariérových pozícií v Súkromnej základnej škole BellAmos, Martin

24. 8. 2011

september 2016 - aktualizácia

1/12

Vnútorný mzdový predpis, ktorý upravuje odmeňovanie zamestnancov a zásady v oblasti práce a miezd

1. 1. 2012

 

2/12

Vedenie školskej dokumentácie v školskom roku 2015/2016

1. 9. 2012

 september 2015 - aktualizácia

3/12

Organizačná smernica o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží

1. 9. 2012

 

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A