29. marec 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Obsah predmetu a spôsob práce v jednotlivých ročníkoch


5. ročník (časová dotácia 1 hodina)

  • Moja rodina – zaoberá sa poslaním ako základným spoločenstvom, štruktúrou a vzťahmi  v rodine, významom rodiny pre spoločnosť aj jednotlivca, zdravým životným štýlom a životosprávou, medziľudskými vzťahmi medzi príbuznými, úlohami žiaka v rodine, generačnými problémami.
  • Moja škola – rieši princípy fungovania triedneho kolektívu, vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá spolupráce, komunikáciu v triede, práva a povinnosti žiakov, správne formy mimoškolskej činnosti ,všíma si osobnosť učiteľa    a rozvíja pocity hrdosti na svoju školu, pomáha riešiť voľbu  povolania a prináša pohľad  do iných vzdelávacích systémov a porovnáva ich s naším.

6. ročník (časová dotácia 1 hodina)

  • Moja obec, región, vlasť, Európska únia – žiaci poznávajú okolie, v ktorom žijú, bývajú a trávia voľný čas. Oboznamujú sa s históriou a súčasnosťou svojej obce, mesta, so slávnymi rodákmi, kultúrnymi tradíciami, historickými pamiatkami a prírodnými krásami. Pomocou pochopenia svojej príslušnosti k obci, mestu, regiónu si postupne uvedomujú svoju príslušnosť k štátu a vytvárajú si tak predstavu o pojme občan a o svojej národnej a štátnej identite
  • Vnútorný a vonkajší život jednotlivca –  tematický celok je zameraný na prehĺbenie sebavedomia a sebapoznávania osobnosti žiakov, na možnosti formovania osobnosti žiakov prostredníctvom výchovy a poznania možností sebavýchovy, ale i na osvojenie a prehĺbenie sociálnych zručností, a to prostredníctvom pochopenia procesu socializácie, jej zložitosti a fáz vývinu. Oboznámia sa s mimovládnymi a dobrovoľníckymi organizáciami a charitatívnou činnosťou. Aktívne sa zapoja do tvorby a činnosti žiackeho parlamentu a a poznajú jeho funkcie.

7. ročník (časová dotácia 1 hodina)

  • Sociálne vzťahy v spoločnosti – žiaci sa v tomto tematickom celku zoznamujú so vznikom a charakteristikou spoločnosti, vývojom človeka, štruktúrou a vzťahmi v spoločnosti, so spoločenskými vrstvami a triedami a sociálnymi zmenami v spoločnosti. Oboznamujú sa s príčinami migrácie obyvateľstva a vedia sa orientovať v štruktúre a rasách obyvateľstva. Získavajú informácie o náboženstvách a ich funkcii a učia sa náboženskej tolerancii. Oboznamujú sa s kultúrnymi hodnotami  a vedia prejaviť hrdosť na ne. V závere tematického celku sa zoznamujú s príčinami sociálnych konfliktov a terorizmom a poznávajú príčiny ich vzniku a dôsledky pre spoločnosť.
  • Občiansky život ako proces formovania demokracie –  tematický celok je zameraný na pochopenie vzťahu medzi občanom a štátom. Prostredníctvom získaných vedomostí z dejepisu pochopia znaky právneho štátu. Samostatnou veľmi dôležitou kapitolou je učivo o ľudských právach a slobodách a zoznámenie sa so základnými dokumentmi ľudských práv a práv dieťaťa a to v kontexte s ďalším tematickým celkom:
  • Štát a právo – tematický celok je zameraný na pochopenie vzťahu medzi občanom a štátom. Žiaci získajú informácie rôznych typoch práva (občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo), zoznámia sa so základnými dokumentmi (právo a jeho význam v štáte, aj v historickom kontexte). Oboznámia sa s mimovládnymi a dobrovoľníckymi organizáciami a charitatívnou činnosťou, ako aj s inštitúciami, zaoberajúcimi sa zabezpečovaním dodržiavania právnych noriem.

8. ročník (časová dotácia 1 hodina)

  • Občiansky život ako proces formovania demokracie – tematický celok je zameraný na pochopenie vzťahu medzi občanom a štátom. Prostredníctvom získaných vedomostí z dejepisu pochopia znaky právneho štátu. Samostatnou veľmi dôležitou kapitolou je učivo o ľudských právach a slobodách a zoznámenie sa so základnými dokumentmi ľudských práv a práv dieťaťa a to v kontexte s ďalším tematickým celkom:
  • Štát a právo – tematický celok je zameraný na pochopenie vzťahu medzi občanom a štátom. Žiaci získajú informácie rôznych typoch práva (občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo), zoznámia sa so základnými dokumentmi (právo a jeho význam v štáte, aj v historickom kontexte). Oboznámia sa s mimovládnymi a dobrovoľníckymi organizáciami a charitatívnou činnosťou, ako aj s inštitúciami, zaoberajúcimi sa zabezpečovaním dodržiavania právnych noriem
  • Ekonomický život v spoločnosti – posúdi a na konkrétnych príkladoch doloží prínos spolupráce ľudí pri riešení konkrétnych úloh, rozlišuje a porovnáva rôzne formy vlastníctva, uvedie ich príklady, dodržiava zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastné spôsoby zaobchádzania s peniazmi a so svojím i zvereným majetkom, vyhýba sa rizikám v hospodárení s peniazmi, vysvetlí, akú funkciu plní banky a aké služby občanom ponúkajú. Tento tematický celok vo veľkej miere využíva poznatky a materiály z Aktivity 2.1 Matematika – zavedenie výučby ekonomickej gramotnosti žiakov ako integrálnu súčasť predmetu projektu Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania Súkromnej základnej školy BellAmos.

K najefektívnejším metódam vyučovania občianskej výchovy patria didaktické hry (situačná metóda, inscenačná metóda, brainstorming), ale i kooperatívne vyučovanie (podstata vyučovania, je v tom, že žiaci v triede na vyučovaní pracujú v malých skupinách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.), projektové vyučovanie (na rozdiel od problémového vyučovania je riešenie úloh, ktoré sa riešia na projektovom vyučovaní komplexne, nemusia vychádzať z obsahu učiva, ale najmä zo života, mimoškolských skúseností, ich riešenie si vyžaduje poznatky z viacerých vied (vyučovacích predmetov), problémy riešia skupiny žiakov).

V našej škole sa vo viacerých predmetoch využíva globálna výchova lohou globálnej výchovy je motivovať a vyzbrojiť žiakov vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami i postojmi potrebnými k tvorivému a pozitívnemu riešeniu globálnych problémov. Kľúčovou podmienkou je vytvorenie systémového pohľadu na svet).


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A