3. apríl 2020
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

 

Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré  žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.

Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie


Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne:

Obsah učiva platný pre školský rok 2016/2017

 

Hlavné témy sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém):

Zem ako planéta vo vesmíre

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie

Vzťah medzi zložkami krajiny

Vzťah medzi krajinou a človekom

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi

Regióny Zeme

Vyučovanie geografie v 5. - 6. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015, ktorý umožňuje škole pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.


Vyučovanie geografie v 7. - 9. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. Tento učebný plán umožňuje rozvrstviť učivo predmetu do jednotlivých ročníkov podľa potrieb školy.


Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole


Obsah učiva v ročníkoch sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti:

A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.

B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) .

C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami  o regióne.


V súvislosti na uvedené je obsah biológie v jednotlivých ročníkoch stanovený takto:


5. ročník (časová dotácia 1 hodina)


V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Učivo je rozdelené do týchto tematických celkov:

Objavovanie Zeme a vesmíru

Zobrazovanie zemského povrchu

Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta

Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek

6. ročník (časová dotácia 1 hodina)


Cieľom geografie v 6. ročníku je získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov. Učivo je rozdelené do týchto tematických celkov:

Planéta Zem

Austrália a Oceánia – najvzdialenejší svetadiel

Amerika – Nový svet

7. ročník (časová dotácia 1 hodina)


Vzdelávací obsah 7. ročníka je v nadväznosti na uvedené v Štátnom vzdelávacom programe rozdelený do týchto tematických okruhov:

Premeny Zeme

Afrika

Ázia

8. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Učivo geografie v 8. ročníku je zamerané na spoznávanie svetadielu, na ktorom  žijeme- Európu. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Európa. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom ( miestnou krajinou)

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne

  • Stredná Európa
  • Západná Európa
  • Severná Európa
  • Južná Európa
  • Východná Európa
  • Juhovýchodná Európa

9. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Deviaty ročník je zameraný na regionálnu geografiu Slovenskej republiky a miestnej krajiny, učivo je rozdelené do tematických celkov:

Geografia v bežnom živote

Fyzicko-geografická charakteristika Slovenska

Humánno-geografická charakteristika

Aktivity človeka

Miestna krajina

Vo všetkých ročníkoch sú integrované prierezové témy Environmentálna výchova (napr. pochopenie základných prírodných zákonitostí, podmienky života, ľudské aktivity a problémy životného prostredia), Multikultúrna výchova (ľudské vzťahy – rôzne spôsoby života, kultúrna diferenciácia), ako aj Tvorba projektu.

Realizácia vyučovania geografie prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v počítačových učebniach. V špecifických prípadoch sa výučba uskutočňuje mimo priestorov školy (exkurzie, vychádzky).


Kritériá hodnotenia


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A